Okos döntés

A gondoskodás a tettekkel válik kézzel foghatóvá!

2023.08.30-án megjelent a Magyar Közlönyben a 406/2023. (VIII. 30.) Korm. Rendelet egyes családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról, amely tartalmazza a CSOK rendeletekről és a Babaváró támogatásról szóló módosításokat 2023.09.01-i hatálybalépéssel.

Kamatoztatnád a pénzed?

Valódi megoldás, vagyonod gyarapításához!
Akár SZOCHO mentesen is!
Kamatadó mentesen is

Mi változik?

Ez most kicsit száraz lesz, de essünk neki!

A részletek az alábbiakban lettek összefoglalva:
 
I. 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet Új lakás vásárlása, építése esetén alkalmazandó szabályok
 
1. Az olyan tetőtér-beépítéssel, vagy emelet-ráépítéssel megvalósuló új lakások építésénél, ahol sem építési engedélyre, sem egyszerű bejelentésre nincs szükség, ilyen dokumentumot, igazolást a támogatás igényléséhez sem várnak el a jövőben. Ezekben az esetekben pontosításra került, hogy milyen események „helyettesítik” az építési engedélyt/ egyszerű bejelentést:
a) az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen az építési tevékenység megkezdésének,
b) a használatbavételi engedélyen, annak tudomásulvételét igazoló vagy egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványon az építési tevékenység befejezésének tényét kell érteni
 
2. Osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén nemcsak használati megállapodás hozhat létre kizárólagos tulajdoni hányadot, hanem el kell fogadni:
a) közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megosztási szerződést (ez változatlan)
b) tulajdonostársak Teljes bizonyító erejű okirati formájú határozata, ahol a határozatot támogató tulajdonostársak neve mellett ott van az egyes tulajdonostársak tulajdoni hányada és aláírása. Abban az esetben, ha az igénylő tulajdoni hányadának megszerzése e határozat meghozatalát követően történt, a határozat mellett a tulajdonjog átruházásáról szóló, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre benyújtott okirat másolatával is lehet igazolni
c) bírósági ítélet is adhat a támogatott személynek kizárólagos használati jogot
 
3. TB jogviszony igazolásánál módosítás történt. A támogatási kérelem benyújtásának napján és az azt megelőző 180 napban állhat a magyar állampolgár igénylő a Magyarországon végzett tevékenysége napján külföldi állam, vagy nemzetkozi szervezet TB rendszerének hatálya alatt (30 napnál nem régebben kiállított igazolással igazolja)
 
4. A Tb jogviszony szüneteltetése nem minősül megszakításnak, viszont a szüneteltetés hossza nem számít bele az elvárt jogviszony idejébe.
 
5. Három vagy többgyerekes igénylések esetén további módosítás: 2023.09.01-ét követően csak 3 vállalt gyermeknél jár a 10 éves határidő (míg korábban, 10 M Ft összegű támogatás igénylése esetén a vállalt gyermekek számától függetlenül (tehát pl. amennyiben 1 meglévő és 2 vállalt gyermek után vették igénybe a támogatást) 10 év volt a határidő). E szabályt csak a 2023.09.01-től befogadott kérelmek esetén kell alkalmazni.
· egy gyermek vállalása esetén 4 év,
· két gyermek vállalása esetén 8 év,
· három gyermek vállalása esetén 10 év.
 
6. Pótlólagos CSOK igénylésekor amennyiben az utólag vállalt gyermekek száma eléri a hármat, korábbi szabályként az eredeti kérelem időpontjára kellett igazolni a 3 gyermekes CSOK-ra vonatkozó TB jogviszonyra vonatkozó feltételek teljesülését, új szabályként csak a pótlólagos CSOK kérelem beadás időpontjában kell megfelelni a 3 gyermekes igénylésekre vonatkozó TB jogviszony feltételeinek.
 
7. Helyszíni szemlével kapcsolatos szabályok pontosítása: pontosításra került, hogy a helyszíni szemle során mit szükséges ellenőriznie a banknak.
 
8. Számlabemutatási kötelezettség oly módon változik, hogy nem csak a számlát, hanem a számla ellenértékének megfizetését is igazolni szükséges: Lakás építése esetén a bekerülési költségek megfizetésének tényét a bemutatott számlán való feltüntetéssel, átutalással teljesített számla esetén a kifizetést igazoló dokumentum egyidejű csatolásával kell igazolni.
 

Utógondozási szabályok pontosítása:

1. Új szabály szerint a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a fiatal házaspár egyik tagja elhunyt.
 
2. Gyermekvállalási határidő lejáratát megelőző önkéntes visszafizetésre vonatkozó szabály: Ha a fiatal házaspár az igénybe vett megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény összegét a gyermekvállalási határidő lejártát megelőzően önként visszafizeti, a visszafizetendő összeget növelni kell a támogatás folyósításának napjától a visszafizetés napjáig számított, Ptk. szerinti – a 9. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetében a Ptk. szerinti kamat ötszörösének megfelelő –, de legfeljebb 5%-os mértékű kamat összegével
 
3. Válás esetén a visszafizetésre alkalmazandó szabály: az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontjában meglévő gyermekek után a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, növelve a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásának vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított Ptk. szerinti, de az 5%-os mértéket meg nem haladó kamattal, a 9. § c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetében a Ptk. szerinti kamat ötszörösének megfelelő, de legfeljebb 5%-os mértékű kamattal köteles visszafizetni.
 
4. Kamattámogatás visszafizetésére vonatkozó módosítás: ha a kamattámogatással érintett kölcsönre való jogosultság a feltételek későbbi módosítása alapján a korábbinál kevesebb gyermekre is kiterjed, akkor a kamattámogatás visszafizetése tekintetében a módosítás hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelem alapján,
de a módosítás hatálybalépését követően megkötött támogatási szerződésekre is az új, kedvezőbb rendelkezések alkalmazandók, amennyiben az azokban foglalt megelőlegezett gyermekvállalás csak részben teljesült – megfelelően alkalmazni kell.
A 2023. szept 1-et megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a módosítás hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg.
 
II. 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet Használt lakás vásárlása, bővítése esetén alkalmazandó szabályok
 
1. Új szabályként a CSOK fiatal házaspár esetén – meglévő gyermekeik számától függetlenül – legfeljebb három gyermek vállalása esetén igényelhető.
 
2. A használati megállapodás szabályai ugyanúgy átalakultak, mint új lakás esetén.
 
3. A támogatást házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik: a feltételeknek mindkét igénylő meg kell, hogy feleljen, és a nyilatkozatokat mindkét igénylőnek meg kell tennie.
 
4. A magyar állampolgár nemzetközi szervezet vagy külföldi állam TB rendszerének hatálya alatt igazolt jogviszonyról szóló szabály ugyanarra változik, mint az új lakás esetében.
 
5. TB jogviszony szüneteléséről szóló szabály ugyanúgy változik, mint az új lakás esetében.
 
6. Bővítés esetén a számlabemutatási kötelezettség jelen esetben is kiegészül a kifizetést igazoló dokumentum bemutatásával, mint az új lakás esetében.
 
7. Bejegyzett zálogjogok sorrendjében pontosítás történt, a CSOK biztosítására bejegyzett zálogjogot csak:
· lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt,
· lakás-takarékpénztári kölcsönt,
· korábbi családi otthonteremtési kedvezményt vagy más lakáscélú állami támogatást biztosító jelzálogjog előzheti meg.
 
8. Gyermekvállalási határidő ugyanúgy változik, mint az új lakás esetében:
· egy gyermek vállalása esetén 4 év,
· két gyermek vállalása esetén 8 év,
· három gyermek vállalása esetén 10 év.
 
9. Bővítés esetén a pótlólagos CSOK igénybevételének feltételei ugyanúgy változnak, mint az új lakás esetében.
 
Utógondozási szabályok pontosítása:
1. Fiatal házaspár válása, elhunytára, önkéntes visszafizetésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az új lakás esetében.
 
2. Kamattámogatás visszafizetésére vonatkozó szabályozás ugyanúgy változik, mint új lakás esetében, azzal a szabállyal együtt, hogy a 2023.09.01-ét megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a módosítás hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg.
 
III. Babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. Rendelet esetén alkalmazandó szabályok
A 2023.szeptember 1-től hatályba lépett változásokat a hatálybalépésekor fennálló támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell!
1. Kiegészítésre, pontosításra került a TB igazolás kapcsán, hogy mi számít bele a TB jogviszonyba: a kölcsönkérelem benyújtásának napján és az azt megelőző 180 napban állhat a magyar állampolgár igénylő a Magyarországon végzett tevékenysége napján külföldi állam TB rendszerének hatálya vagy nemzetkozi szervezet TB rendszerének hatálya alatt.
 
2. TB jogviszony szüneteltetése nem minősül megszakításnak, viszont a szüneteltetés hossza nem számít bele az elvárt jogviszony idejébe.
 
6. Pontosításra került, hogy a „Babaváró kölcsönszerződés csak egyszer köthető meg”, az mit takar: ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy egyszer köthető, kivéve ha a korábban már megkötött kölcsönszerződés ellenére a kölcsönösszeg nem került folyósításra, vagy ha válást követően újabb házasságot köt az igénylő és az előző házasságának megszűnését követően a házasság fennállása alatt igénybe vett kamattámogatás összegét teljes egészében visszafizette.
 
7. Pontosításra került, hogy a TB igazolásnak 30 napnál nem régebbinek kell lennie.
 
8. A „kölcsönkérelem benyújtásának napja” fogalom módosításra került és a „hiánypótlás” fogalma is módosult.
· A kölcsönkérelem benyújtásának napja = amikor az igénylők a kérelmet benyújtják a bank részére. (Kikerült, hogy a rendelet szerinti dokumentumokat és nyilatkozatkot hiánytalanul benyújtja)
· A döntésre nyitva álló 10 munkanap a benyújtás napjától számít, nem a hiánytalan benyújtás napjától, de ha hiánytalan volt, akkor ez idáig is egybe esett, ha pedig hiánypótlásra került sor, akkor az nem számít bele a 10 munkanapos banki döntési határidőbe.
 
9. Törlésre került a Babaváró kölcsön rendeletből a magzat várandós gondozási könyvvel való igazolása.
 
10. A kamattámogatás automatikusan jár, azt nem kell külön kérelmezni, kivéve ha a támogatott személyek egyike meghal, akkor az özvegy, vagy mindkét támogatott személy halála esetén az örökösnek külön szükséges kérelmeznie a kamattámogatás fennmaradását.
 
11. Pontosításra került a törlesztés szüneteltetésére jogosultak személyének köre: egyedülállóként vagy válás esetén a támogatott személy és új házastársa is igényelheti a törlesztés szüneteltetést.
 
12. Módosításra került, hogy elhalálozás esetén az özvegy vagy az örökös hogyan tarthatja meg a kamattámogatást:
· ha a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül a házastársak egyike meghal, abban az esetben az özvegy, vagy mindkét támogatott személy halála esetán az örökös jogosult lehet a kamattámogatásra abban az esetben ha a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követő 180 napon kérelmet nyújt be a kamattámogatás megtartására.
· A kamattámogatás fennmaradása iránti kérelmet a banknak szükséges elbírálnia 30 napon belül és 5 napon belül tájékoztatja a támogatott személyt a döntésről.
 
13. Pontosításra került a válás fogalma: ha a támogatott személyek közötti házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják vagy érvénytelenné nyilvánítják, az erről szóló bírósági ítélet határozat jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek a 15. § (10) bekezdésében foglalt mértékű ügyleti kamatot fizetnek.
 
14. Kivételre került a 14. § (1) bekezdése szerinti, gyermekvállalás teljesítésére nyitva álló időtartam újrakezdődő számítása, azaz, hogy az „5 éves időtartam újrakezdődik”, mert ez sokszor félreértésre adott okot. Nem az 5 év kezdődik teljesen elölről, hanem ha az előző házastárssal 2 évet már letöltöttek az 5 évből, akkor 2 évtől kezdődött újra az „öt évig tartó visszaszámlálás”.
 
15. Méltányossági kérelmet az 5 éves határidő lejártát követő 90 napon belül lehet benyújtani (eddig a határidő lejártát megelőzően kellett benyújtani). Pontosították, hogy a méltányosságot az özvegy, válás esetén az új házastársával is igényelhet.
 
16. Pontosításra került a Gyermekvállalási támogatásra jogosultak személyei: egyedülállóként vagy válás esetén a támogatott személy új házastársa is igényelheti a gyermekvállalási támogatást.
 
17. Pontosításra került a jogorvoslatok köre: a banknak most már a kamattámogatás fennmaradása – iránti kérelmet is el kell majd bírálnia
· ha a támogatás – valamint a törlesztés szüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása – iránti kérelmet hitelintézet által elutasítsra kerül, a támogatott személyek a kormányhivatalhoz fordulhatnak az elutasításról szóló írásbeli tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül a gyermekvállalási támogatásra való jogosultság megállapítása iránt. A kérelemhez csatolni kell a gyermekvállalási támogatás elutasításáról szóló írásbeli tájékoztatást.
· ha a kormányhivatal véglegessé vált határozata megállapítja a gyermekvállalási támogatás – valamint a törlesztésszüneteltetés vagy a kamattámogatás fennmaradása – iránti jogosultságot, az a hitelintézetre nézve kötelező.
 
19. Fogalom pontosítás az elutasítás kapcsán: a kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylők hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét.
 
20. A jogosulatlanul igénybevett visszafizetés esetén pontosításra került visszafizetendő összeg összetétele: a babaváró támogatást és a meg nem fizetett kezességvállalási díjat az államháztartásról szóló törvény szerinti késedelmi kamattal növelt összegben – a visszafizetést, megfizetést előíró határozat véglegessé válását követő 120 napon belül – kell visszafizetni.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Molnár András

Molnár András

Pénzügyi szakértő
Email: hello@okosdontes.hu
Telefon: 06-30-812-8267

Többet szeretnél tudni?

Keress  minket elérhetőségeinken!

Vagy használd a lenti űrlapot, hogy egy okos döntést hozhass! 
Keress meg minket, és megmutatjuk, hogy mindig van választásod!

Teljes neved, vagy ahogy szólíthatunk
Amit biztosan megkapsz, és ahova szükségesetén válaszolunk
Csak számokat írj. Pl: 06301234567
Akár több témát is megadhatsz
Írd le nekünk, amit fontosnak tartasz, mielőtt megkeresünk. Minél részletesebb vagy, annál pontosabban tudunk segíteni, akár már az első alkalomkor.
Elolvastam, és megértettem az adatkezelési tájékoztatóban leírtakat.

Jelen weboldal tartalma, és a hozzá tartozó valamennyi dokumentum tájékoztató jellegű, és nem minősül biztosítási termék, befektetési tanácsadás, vagy pénzügyi szolgáltatás ajánlattételnek! Ezen információkat és adatokat az Okos döntés üzemeltetői megfelelő gondosság mellett rendszeres időközönként felülvizsgálja, és frissíti. A köztes időben azonban az adatok, és információk elavulttá válhatnak, így azok idegenszerűségéért, teljességéért, esetleges pontatlanságáért felelősséget nem vállalunk. Kérjük, hogy mielőtt a honlapunkon olvasott információk alapján üzleti döntést hozna, feltétlenül lépjen kapcsolatba velünk. Az Okos döntés fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapon található információkat bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa.